contracts.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εισαγωγή

1. Η παρούσα σελίδα περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας contracts.gr. Εφεξής με τον όρο "ιστοσελίδα" ή "contracts.gr" νοείται κάθε ιστοχώρος με κύριο domain το contracts.gr όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά platform.contracts.gr, intro.contracts.gr, www.contracts.gr.

2. Το contracts.gr είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΤΕΛΙΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «NETELITE», που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής επί της οδού Χελμού 17 και με ΑΦΜ 801344214 και αριθμό ΓΕΜΗ 154790103000. Τηλ: +30 210-2206715 και email info@contracts.gr εφεξής αποκαλούμενη στο παρόν ως "Εταιρεία".

3. Ρητά συμφωνείται ότι η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και η λήψη των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας σελίδας.

Ορισμοί

4. Χρήστης: O εγγεγραμμένος επισκέπτης της ιστοσελίδας.

5. Συνδρομητής: O εγγεγραμμένος επισκέπτης της ιστοσελίδας που έχει προβεί σε αγορά συνδρομής και η συνδρομή δεν έχει λήξει.

6. Email Αποδέκτη: H άδεια που μπορεί να αγοράσει ένας Συνδρομητής για να δρομολογεί ειδοποιήσεις προμηθειών σε άλλο email συνεργάτη ή πελάτη του.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Εμπορικά σήματα

7. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Λειτουργία της ιστοσελίδας

8. Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ικανά μέτρα, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Συμπεριφορά Χρηστών

9. Οι Χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εκ του λόγου αυτού. Ο Χρήστης οφείλει κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, να τηρεί τους όρους χρήσεως και να παρέχει τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, όπως ζητούνται για την εγγραφή του. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών καθώς και να διαγράψει τον Χρήστη. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Πρόσβαση στον λογαριασμό σας

10. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού σας. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων σας, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα. Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

11. H Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο Χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους Χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Εταιρεία, συλλέγονται από την Εταιρεία από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους Χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών, δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρεία ή με τρίτους. Στον Χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

12. Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Επίλυση Διαφορών

13. Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά ήθελε τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο Παρεχομένων Υπηρεσιών

14. Η Εταιρεία διαμέσου της ιστοσελίδας , παρέχει στους Χρήστες της πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς ή γενικότερα προμήθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πηγή των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στους Χρήστες σε συνδρομητική βάση η οποία έχει διάρκεια 1,3,6 ή 12 μήνες. Για σκοπούς υπολογισμού της ημερομηνίας λήξης της συνδρομής, οι μήνες λογίζεται ότι διαρκούν 30 ημέρες και το έτος 360 ημέρες.

15. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν και χωρίς καμία οικονομική δέσμευση του Χρήστη απέναντι στην Εταιρεία. Από την ημερομηνία εγγραφής και για δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν.

16. Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα και μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε μπορεί να αγοράσει συνδρομητικό χρόνο σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ιστοσελίδας και στις τιμές που αναφέρονται σε αυτήν.

17. Πέραν της αγοράς συνδρομητικού χρόνου ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες εντός του συνδρομητικού χρόνου όπως αυτές παρέχονται κάθε φορά και αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Χρήστης/Συνδρομητής δύναται να αγοράσει επιπλέον άδειες για τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του email τους.

Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών

18. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των δεδομένων που προσφέρονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα και ορθότητα τους. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων τα οποία προέρχονται από αναληθείς πηγές ή από λανθασμένες μεταφράσεις, που απορρέουν από αυτές. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των υπηρεσιών της παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμιά εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη ως προς την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού και χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτά είναι εφάμιλλα των προσδοκιών των Χρηστών.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

19. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Χρήστη εκκινεί από την ημερομηνία εγγραφής του στην ιστοσελίδα και ολοκληρώνεται με την παρέλευση των δεκατεσσάρων (14) ημερών παροχής άνευ κόστους. Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερών η συνδρομητική υπηρεσία που τυχόν έχει αγορασθεί δεν επιστρέφεται.

Ανανέωση Συνδρομής

20. Ο Συνδρομητής, μπορεί οποτεδήποτε το επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή που ήδη έχει αγοράσει ή να την αναβαθμίσει ή να την υποβιβάσει με μοναδικό περιορισμό η αξία της αγοράς να υπερβαίνει την αξία της υπολειπόμενης αξίας της τρέχουσας συνδρομής. Το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι η διαφορά της νέας συνδρομής από την υπολειπόμενη αξία της τρέχουσας συνδρομής.

21. Εφόσον η συνδρομή του Συνδρομητή λήξει και δεν έχει ανανεωθεί με δική του πρωτοβουλία, τότε παύει η πρόσβαση του Συνδρομητή στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα δεδομένα του λογαριασμού του παραμένουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά το πέρας αυτών, διαγράφονται.

Πληρωμή Συνδρομής

22. Η πληρωμή της συνδρομής από τον Χρήστη γίνεται μέσω της ιστοσελίδας και τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτή. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής καθορίζονται στην ιστοσελίδα.

23. Ρητά συμφωνείται ότι τα φορολογικά παραστατικά εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email του Συνδρομητή.

Υποχρεώσεις Χρήστη

24.Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Επιτρέπεται μόνο η συμφωνημένη χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς που έχουν οριστεί.

25. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτές, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

26. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

27. Ο Χρήστης, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με δική του πρωτοβουλία και αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/5/2020